Aktywność » Konkursy


Konkurs fotograficzny "śladami historii naszych przodków" - II Edycja


Organizatorzy

  • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" w GnieĽnie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
  • Starostwo Powiatu GnieĽnieńskiego
  • Miejski O¶rodek Kultury w GnieĽnie
  • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w GnieĽnie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w GnieĽnie

Cel

Celem konkursu jest upowszechnianie w ¶rodowiskach osób niepełnosprawnych fotografii jako formy arterapii, rozwijaj±cej spostrzegawczo¶ć i umiejętno¶ć koncentracji uwagi, pogłębiaj±cej wrażliwo¶ć i chęć nawi±zywania kontaktów z otoczeniem. Próby pokazania swego regionu poprzez zabytki historyczne, parki krajobrazowe, regionalne obrzędy ludowe, nowoczesne rozwi±zania architektoniczne itp. stanowi± jego promocję, a fotografuj±cym dostarczaj± inspiruj±cych wrażeń i przeżyć.

Regulamin

§l

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografuj±cych osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) z regionu Wielkopolski oraz Esztergom (Węgry) i Dahme oraz Juterbog (Niemcy).

§2

Konkurs ustanawia się z dniem l5 marca 2006 roku. W konkursie mog± wzi±ć udział powiększenia fotograficzne od 13x18 do 30x40 cm w technice czarno-białej lub kolorowej. Ilo¶ć prac jest dowolna.

§3

Prace podpisane godłem należy dostarczyć do 30 listopada 2006 roku na adres: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjne - Kulturalne "Promyk" 62-200 Gniezno ulica Sobieskiego 20 z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny". Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac nadesłanych poczt±.

§4

Do prac należy doł±czyć zamknięt± kopertę opisan± tym samym godłem co zdjęcia, a zawieraj±c± następuj±ce informacje: powtórzone godło, imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu (e-mail), okre¶lenie stopnia (rodzaju) niepełnosprawno¶ci, tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania.

§5

Zdjęcia oceni niezależne, profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody honorowe i rzeczowe oraz dokona kwalifikacji zdjęć do wystawy.

§6

Prace zakwalifikowane do wystawy przechodz± na własno¶ć organizatora.

§7

Nagrodzeni o przyznaniu nagrody oraz o terminie wystawy zostan± powiadomieni telefonicznie, drog± pocztow± lub e-mailem. Pozostali uczestnicy otrzymaj± potwierdzenie udziału w konkursie i pełn± listę nagrodzonych.

§8

Nagrody zostan± wręczone podczas otwarcia pokonkursowej wystawy w lutym 2007 roku w GnieĽnie. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach województwa wielkopolskiego oraz w siedzibach zaprzyjaĽnionych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z Węgier i Niemiec.

§9

W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu oraz prasie, telewizji, Internecie.

§10

Zgłoszenie prac na konkurs przyjęte będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację danych osobowych zgodnie z ustaw± z dnia 2S.08.I997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nrl33poz883).

Kontakt w sprawie konkursu

Bliższych informacji udzielaj±:
  • Henryk Maćkowiak tel. 061 4251833 lub 061 4250038 ("Promyk" - poniedziałek, ¶roda, pi±tek, w godz. 10-13)
  • Władysław Nielipiński (WBPiCAK) tel. 061 6640867 e-mail: wnielip@wp.pl
  • Można także pisać na nasz adres e-mail: promyk@promyk.gniezno.pl. W temacie prosimy zaznaczać w sprawie jakiego konkursu Państwo pisz±.
Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2024 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!